A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, [X,] Y, Z


Eastlake, Sir Charles, I, 86; II, 181, 191-2.

Eastlake, Lady Elizabeth, II, 191.

Egg, Augustus, I, 52, 182, 212-4, 247, 318, 338, 342-3, 347-9; II, 106, 136-7, 159, 225, 237-8, 430.

Egremont, Lord, I, 73, 310.

Emerson, Ralph Waldo, I, 159.

Etty, William, I, xii, 32, 49, 52, 75-6, 93-5, 218, 298; II, 398. Works:

  • Holofernes, I, 49.
  • Syrens, I, 49.

Eugénie, Empress [wife of Napoleon III; born Eugénie de Montijo], II, 84-5.

Fairbairn, Sir Thomas, I, 347; II, 143, 159-63, 224-5, 238-42, 310, 344, 430.

Fairbairn, Sir William, II, 161, 238.

Farrer, I, 216 [?].

Fellowes, Sir Charles, I, 43.

Fergusson, Mr., II, 9, 152.

Field, George, II, 375, 455.

Finberg, A. J., II, 490.

Finn, Mr., I, 413, 467, 508.

Flandrin, I, 188.

Flaxman, John, I, 40, 86, 110, 159; II, 161, 396, 467.

Foley, Mr., II, 333.

orchbook, 1961, 130]

"To his friend and biographer, Forster, John, II, 216-8.

Fox, John: Book of Martyrs, I, 25.

Fox, Mrs., II, 165.

Fox, the Misses, II, 210, 215.

Fra Angelico, I, 52, 159; II, 262n. Coronation of the Virgin, I, 190.

Fra Bartolomeo, I, 135; II, 358.

Francia, [Francesco Raibolini], I, 54. The Dead Christ, I, 20.

Frith, William Powell, I, 237, 256n., 321; II, 137. Derby Day, I, 321; II, 191.

Frost, Mr., I, 271; II, 161, 398.

Froude, James Henry, II, 131. A History of England, II, 131.

Fuseli, Henry, I, 249.


Last modified December 2001